Lietuvos miškų instituto mokslininkų mokslinės publikacijos miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo ir selekcijos klausimais

Publications by the scientists of the Lithuanian Forest Research Institute on genetic studies, conservation of forest genetic resources, and tree breeding

 


2011

Pliūra A., Lygis V., Suchockas V. and Bartkevičius E. 2011. Performance of twenty four European Fraxinus excelsior populations in three Lithuanian progeny trials with a special emphasis on resistance to Chalara fraxinea . Baltic Forestry 17(1): 17-34. PDF

 

2010

Danusevičius D., Lindgren D. 2010. Efficiency of breeding strategy where grandparents – but not parents – contribute equally to the breeding population. Annals of Forest Science 67 (4): 404-410.

Petrokas, R. . 2010. Prerequisites for the Reproduction of Wild Cherry (Prunus avium L.). Baltic Forestry 16 (1): 139-153.

Suchockas V. 2010. Influence of Parent Trees Characteristics on Propagation of Hybrid Aspen by Root Cuttings. Baltic Forestry , 16 (1):2-7.

Verbylaitė, R., Beišys, P., Rimas V. and Kuusienė, S. 2010. Comparison of Ten DNA Extraction Protocols from Wood of European Aspen (Populus tremula L.). Baltic Forestry 16 (1): 35-42.

Žiauka J., Kuusienė S. 2010. Different inhibitors of the gibberellin biosynthesis pathway elicit various responses during in vitro culture of aspen (Populus tremula L.). Plant Cell Tissue and Organ Culture 102(2): 221-228.

Балюцкас В., Балюцкене А., Баранов О. Ю.2010. Морфолого-генетическая характеристика межвидовых гибридов (B. pendula x B. pubescens) в полусибсовом потомстве березы повислой. «Наука о лесе XXI века»: материалы международной научно-практической конференции, посвященой 80-летию Института леса НАН Беларуси. Гомель: Институт леса НАН Беларуси, c. 130-133 (in Russ.).

Баранов О. Ю., Балюцкас В. 2010. Генетические особенности хозяйственно ценных форм берез., Труды БГТУ (Белорусского государственного технологического университета). Сер. I, Лесное хоз-во. – Вып. XVIII. – С. 197(in Russ.).

Mokslo populiarinimo publikacijos:

Danusevičius J. 2010. Dar kartą dėl invazinių medžių rūšių. Mūsų girios. 1 (741): 14 - 15 p.

Baliuckas V., Pliūra A., Suchockas V. 2010. Hibridinės drebulės – nenaudojamoms žemėms apželdinti. Mano ūkis, 1:34-37.

Pliūra A., Suchockas V. 2010. Hibridinės drebulės sėklų išauginimas ant nupjautų šakų vandens kultūroje. Mūsų girios 2: 17-19.

Danusevičius J., Danusevičius D. 2010. Miško energetinės plantacijos: kodėl delsiama veisti. Mūsų girios, 3 (743): 16-17.

Pliūra A. 2010. Susitikime – dėmesys selekcinių beržynų veisimui. Mūsų girios. 6: 16-17.

Danusevičius J. 2010. Miško sėklininkystė - ateities miškų veidrodis. Mūsų girios, 11 (751): 13-15.

Suchockas V., Pliūra A. 2010. Hibridinės drebulės sodmenų išauginimas šiltnamyje ir atviro grunto daigyne. Mūsų girios 11:16-17 ir 12: 16-17.

 

2009

Areškevičienė R., Danusevičius D., Kuusienė S. 2009. Paprastosios eglės atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (APPD) ir biometrinių požymių kintamumo sąsajų paieška [Detection of the associations between random amplified polymorphic DNA (RAPD) and biometric traits variation in Norway spruce]. Miškininkystė 1 (65): 59-70.

Baliuckas V., Rungis D., Pliūra A. 2009. Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) kilmių rajonai ir chloroplasto DNR haplotipai Lietuvoje. Miškininkystė 1 (65): 51-58.

Danusevičius D. 2009. Strategy for long-term breeding of Picea abies in Lithuania: short review. Dendrobiology 61: 87-91.

Danusevičius J., Gabrilavičius G. and Danusevičius D. 2009. Gene conservation and breeding programmes for Picea abies in Lithuania: present day achievements. Dendrobiology 61:83-87.

Juronis V., Snieškienė V., Žiogas A., Gabrilavičius R. 2009. Pathological condition of introduced conifers (Genera Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) in forests of Lithuania. Visnyk of Lviv Univ. 49: 43-52.

Lindgren D., Danusevičius D. and Rosval O. 2009. Unequal deployment of clones to a seed orchard by considering genetic gain, relatedness and gene diversity. Forestry 82 (1): 17-28.

Petrokas R. 2009. Kalninės guobos (Ulmus glabra Huds.) fenologinės-struktūrinės raiškos bruožai. Miškininkystė 1 (65): 71-84.

Pliūra A., Rungis D., Baliuckas V. 2009. Population structure of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Lithuania based on analysis of chloroplast DNA haplotypes and adaptive traits. Baltic Forestry 15 (1): 2-12. PDF

 

2008

Baliuckas V., Pliūra A. 2008. Phenogenetic variation pattern in adaptive traits of Betula pendula, Alnus glutinosa and Qurcus robur in Lithuania. Biologija, 54 (2): 60-65

Danusevicius D. and Lindgren, D. 2008. Deployment of related clones to seed orchards Silvae Genetica 57 (3): 119-127

Danusevičius, D. 2008. Hybrid vigour from intra-specific crosses of Scots pine. Baltic Forestry 14 (1): 2-6.

Gabrilavičius R., Danusevičius J., Danusevičius D. 2008. Efficiency of methods to support natural regeneration in Scots pine genetic reserves. Biologija. 54 (2): 134-138;

Lindgren, D., Danusevicius, D. and Rosval, O. 2008. Balanced forest tree improvement can be enhanced by selecting among many parents but keeping balance among grandparents. Canadian Journal Forest Research , 38: 2797-2803.

Patamsytė J., Žvingila D., Balčiūnienė L., Baliuckas V., Labokas J., Kleizaitė V., Rančelis V. 2008. Genotyping of wild raspberry (Rubus Idaeus L.) accessions with RAPD markers. Proceedings of the International Symposium on New Researches in Biotechnology, Rumunija, Bukareštas USAMV, p. 470-478.

Patamsytė J., Žvingila D., Labokas J., Baliuckas V., Balčiūnienė L., Kleizaitė V., Rančelis V. 2008. Study of genetic diversity in wild raspberry (Rubus idaeus L.) germplasm collection using morphological characters and RAPD markers. Biologija, 54 (2): 66-74.

Petrokas R. 2008. Growth vigour in Wych elm (Ulmus glabra Huds.). Baltic Forestry 14(2): 204-215.

Petrokas R. 2008. Kalninės guobos (Ulmus glabra Huds.) pusiausibų augimo požymių koreliacija eksperimentiniuose želdiniuose. Miškininkystė, 2 (64): 38-48.

Petrokas R., Stanys V. 2008. Leaf peroxidase isozyme polymorphism of wild apple. Agronomy Research 6(2).

Pliura A. Baliuckienė A., Baliuckas V. 2008. Phenogenetic response of silver birch populations and half-sib families to elevated ozone and ultraviolet-B radiation at juvenile age. Environmental Pollution. 156: 152-161.

Pliūra A., Baliuckas V. 2008. Juodalksnio (Alnus glutinosa L.) ekogenetinė populiacinė struktūra Lietuvoje. Miškininkystė 1 (63): 39-55.

Yu Q., Zhang S.Y., Pliura A., MacKay, J. Bousquet. 2008.Variation in mechanical properties of selected young poplar hybrid crosses. Forest Science,  54(3): 255-259.

 

2007

Baliuckienė A., Baliuckas V., Pliūra A. 2007. Karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijų palikuonių genetinė įvairovė ir fenotipinis plastiškumas. Miškininkystė [Forest Sciences]  2 (62): 17-24.

Petrokas R., Gelvonauskis B., Šikšnianienė J.B. 2007. Pietvakarių Lietuvoje pavieniui augančių kriaušių taksonominė priklausomybė. Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (61): 60-57

Petrokas R., Pliūra A. 2007. Ulmus L. palikuonių požymių genetinis kintamumas ir adaptacija bandomuosiuose želdiniuose. Miškininkystė [Forest Sciences] , 1 (61): 58-68

Pliura A. and Baliuckas V. 2007. Genetic variation in adaptive traits of progenies of Lithuanian and western European populations of Fraxinus excelsior L. Baltic Forestry, 13(1): 28-38. PDF

Pliura A., Zhang S.Y, MacKay J., Bousquet J. 2007. Wood density and growth genotypic variation at four clonal trials of poplar hybrids. Forest Ecology and Management, 238(1-3): 92-106.

 

2006

Armolaitis K., Belova O., Danusevičius D., Gedminas A., Karazija S., Kavoliūnienė D., Mikšys V., Ozolinčius R., Pliūra A., Raguotis A., Ruseckas J., Saladis J., Suchockas V., Urbaitis G. (sud. R. Ozolinčius) 2006. Biologinės įvairovės išsaugojimas miškonaudoje: rekomendacijos / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos miškų institutas  Kaunas Lututė,  28 p.

Baliuckienė A., Baliuckas V. 2006. Genetic variability of silver birch (Betula pendula L.) wood hardness in progeny testing at juvenile age. Baltic Forestry, 12 (2): 134-140.

Pliūra A., Balkus T., Baliuckienė A., Baliuckas V. 2006. Paprastojo uosio genetinis atsakas į skirtingo intensyvumo ozono poveikį juvenaliniame amžiuje klimatinėse kamerose. Miškininkystė [Forest Sciences] , 2 (60): 43-53.

Pliura A., Zhang S.Y., MacKay J., Bousquet J. Age trends in genotypic variation of wood density and its intra-ring components of young poplar hybrid crosses. Annals of Forest Science 63: 1-14.

Žiauka J., Kuusienė S. 2006. Europinio maumedžio (Larix decidua Mill) vegetatyvinių pumpurų augimo pasikeitimai fitohormonų įtakoje. Baltic Forestry, 2006, 12 (2): 141-150.

 

2005

Areškevičienė R., Kuusienė S. 2005. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) populiacijų genetinės įvairovės tyrimai APPD metodu. Doktarantų mokslinės konferencijos "Jaunimas siekia pažangos 2005" straipsnių rinkinys. LŽŪU, p.133-136.

Areškevičienė R., Žvingyla D., Gabrilavičius R., Kuusienė S. 2005. The estimation of genetic diversity within and between Lithuanian populations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) using RAPD. Baltic Forestry, 11(2): 2-8.

Areškevičienė R., Žvingyla D., Kuusienė S. 2005. Miško medžių genetiniai tyrimai atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (APPD) metodu. Konferencijos"Lietuvos biologinė įvairovė:būklė, struktūra, apsauga" mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, p.13-18.

Aučina A., Danusevičius J., Danusevičius D., Riepšas E., Skridaila A., Balčiūnienė L., Žilinskaitė S., Meidus E., Meiduvienė A., Ryliškis D., Štukėnienė G. ir Dapkūnienė S. 2005. Response of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings to different climatic conditions and their adaptation peculiarities. Biologija, 2: 40-46.

Aučina A., Riepšas E., Danusevičius J., Danusevičius D. Gabrilavičius R.,  Skridaila A., Balčiūnienė L., Žilinskaitė S., Meidus E., Meiduvienė A., Ryliškis D., Kuisys T. ir Dapkūnienė S. 2005. Eco-genetic variation of development and adaptedness traits of seedlings of local  Scots pine populations in Lithuania. Baltic Forestry 11(1): 64-73.

Baliuckas V., Lagerstrom T., Norell L., Eriksson G. 2005. Genetic variation among and within populations in Swedish species of Sorbus aucuparia L. and Prunus padus L. assessed in a Nursery Trial. Silvae Genetica 54(1): 1-8.

Baliuckienė A., Baliuckas V. 2005. Beržo rūšių (Betula spp.) ekologinės ir genetinės savybės. Miškininkystė [Forest Sciences] 1(57): 62-69 (in Lithuan.)

Danusevičius D., Lindgren D. 2005. Optimisation of breeding population size for long-term breeding.  Scandinavian Journal of Forest Research , 20: 18-25.

Eriksson G., Jonsson A., Lauteri M., and Pliura A. 2005. Genetic variation in drought response of Castanea sativa Mill. Seedlings. Acta Horticulturae. Acta Horticulturae . 693:2 47-254.

Eriksson, G., Villani, F., Bucci, G., Aravanoupoulos, P., Botta, R., Diamandis, S., Fernandez-Lopez, J., Garrod, G., Robin, C., Romane, F., Russell, K., Vannini, A., Akkak, A., Alizoti, E., Barreneche, T., Blanco Silva, R., Buck, E., Casasoli, M., Cherubini, M., Drouzas, A., Grandjanny, M., Grossman, A., Kremer, A., Lauteri, M., D. Marinoni, D., Mattioni, C.,  Mavrogiannis, M.,  C. Monteverdi, C., Perlerou, H., Pliura, A ., Sansotta, A., R. Scarpa, R.,  Spalato, F., Vettraino, A., Zas, R.. 2005. Management of genetic resources of the multi-purpose tree species Castanea Sativa Mill. Acta Horticulturae. 693: 373-386.

Gabrilavičius R., Baliuckas V., Danusevičius J., Danusevičius D., Pliura A., Žvingila D. 2004. Miško medžių genetiniai ištekliai. Augalų genų bankas, p.32-36.

Gabrilavičius R., Danusevičius J., Pliura A. 2005. Miško medžių genetiniai ištekliai. Lietuvos miškai. Vilnius, p.119-121.

Mockeliūnaitė R., Kuusienė S. 2005. Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) morfogenezės tyrimai in vitro ir DNR polimorfizmo įvertinimas. Doktarantų mokslinės konferencijos "Jaunimas siekia pažangos 2005" straipsnių rinkinys. LŽŪU, p.137-142.

Pliura A., Yu Q., Zhang S.Y., MacKay J., Périnet P., Bousquet J. 2005. Variation in wood density and shrinkage and their relations to growth of selected young poplar hybrid crosses. Forest Science 51 (5): 472-497.

Patamsytė J., Žvingila D., Mažonytė I., Kleizaitė V., Baliuckas V., Balčiūnienė L., Rančelis V. 2005. Assessement of ecological impact on genetic diversity among populations of Rubus idaeus L. Biologija, 4: 24–28.

Žvingila D., Verbylaitė R., Baliuckas V., Pliura A., Kuusienė S. 2005. Genetic diversity (RAPD) in natural Lithuanian populations of common ash (Fraxinus excelsior L.). Biologija 3:46-53.

 


2004

Baliuckas V., Pliura A. , Eriksson G. 2004. Forest tree breeding strategies in Nordic and Baltic countries and the possible implications on Lithuanian tree breeding strategy. Baltic Forestry 10 (1): 95-103. PDF

Danusevicius D., Lindgren D. 2004. Progeny testing preceded by phenotypic pre-selection - timing considerations. Silvae Genetica , 53(1): 20-26.

Lauteri M., Pliura A., Monteverdi M-C, Brugnoli E., Villani F., Eriksson G. 2004. Genetic variation in carbon isotope discrimination in six European populations of Castanea sativa Mill. originating from contrasting localities. Journal of Evolutionary Biology, 17(6):1286-1297.

Mocekeliūnaitė R., Kuusienė S. 2004. Organogenesis of Fraxinus excelsior L. by isolated mature embryo culture. Biology, 676: 197-200.

Pliura A. 2004. Possibilities for adaptation of Alnus glutinosa L. to changing environment. Biologija 1: 6-12. PDF

Staniulytė R., Žvingila D., Kuusienė S. 2004. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) pliusinių medžių klonų genetinės įvairovės bei tapatumo įvertinimas APPD metodu. [Estimation of genetic diversity and identity in plus tree clones of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) using RAPD method]. Miškininkystė [Forest Sciences], 2 (56): 5-12.

Žvingila D., Patamsytė J., Kleizaitė V., Labokas J., Baliuckas V., Balčiūnienė L., Rančelis V. 2004. A study of genetic variability and adaptation in wild Rubus idaeus L. using molecular markers. Biologija, 3: 21-26.

 


2003

Aučina A. 2003. Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų palikuonių (sėjinukų) augimo ypatumai skirtinguose klimatiniuose rajonuose. [Peculiarities of growth of different Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations progenies (seedlings) in different eco-climatic regions.] Miškininkystė [Forest Sciences], 2 (54): 15-30.

Baliuckas V., Pliūra A. 2003. Genetic variation and ecological sensitivity of Quercus robur populations and open pollinated families. Scandinavian Journal of Forest Research , 18: 305-319.

Pliura A. and M. Heuertz. 2003. EUFORGEN technical guidelines for genetic conservation and use for common ash (Fraxinus excelsior). International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. 6 p. ISBN 92-9043-567-4.

Riepšas E., Aučina A. 2003. Mikorizės ypatumai auginant skirtingų populiacijų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sodmenis. [Peculiarities of mycorrhiza growing of Scots pine seedlings of several populations.] Miškininkystė [Forest Sciences], 2 (54): 31-43.

Verbyla V.(sud.) 2003. Lietuvos miško genetiniai ištekliai ir jų išsaugojimas. Lithuanian forest genetic resources and their conservation. LR Aplinkos ministerija. Miškų departamentas. Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras. - Vilnius , 56 p. ISBN 9955-534-28-1.

 


2002

Abraitienė A., Kairiukstis L., Pliura A., Girgždienė R., Abraitis R. 2002. Variation in germination of Scots pine (Pinus sylvestris L.) pollen exposed to ozone. Baltic Forestry, 8 (1): 2-7. PDF

Baliuckas V. 2002. Life history traits and broadleaved tree genetics. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 258. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 118 p.

Csaikl U.M., Glaz I., Baliuckas V., Petit R.J., Jensen J.S. 2002. Chloroplast DNA variation of white oak in the Baltic countries and Poland. Forest Ecology and Management , 156(1-3): 211-222.

Danusevicius D., Lindgren D. 2002. Two-stage selection strategies in tree breeding considering gain, diversity, time and cost. Forest Genetics 9(2): 145-157.

Pliura A., Kundrotas V. 2002 Genetic variation in adaptive traits and ecological sensitivity of black alder. Baltic Forestry 8 (2): 8-21. PDF

Pliura A. & Eriksson G. 2002. Genetic variation in juvenile height and biomass of open pollinated families of six Castanea sativa Mill. populations in a 2 x 2 factorial temperature x watering experiment. Silvae Genetica 51, 4: 152-160.

Petrokas R. 2002. Growth vigorousness of wild apple trees. Sodininkystė ir daržininkystė [Horticulture] 21 (2): 11-21.

Petrokas R. 2002. Savaime plintančių kriaušių skiriamieji požymiai. Sodininkystė ir daržininkystė [Horticulture] 21 (2): 22-31 (in Lithuan.)

 


2001

Abraitienė A., Pliūra A. 2001. "Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) vidurūšinės diferenciacijos ypatumai" [Peculiarities of Scots pine (Pinus sylvestris L.) intraspacific differentiation]. Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (49): 57-63 (in Lithuanian).

Baliuckas V. 2001. Paprastojo (Q.robur) ir bekočio (Q.petraea (Matt) Liebl.) ąžuolo rūšių introgresija Trako miške. Botanica Lithuanica 6(4): 375-387.

Baliuckas V., Lagerström T., Eriksson G. 2001. Within- and among population variation in juvenile growth rhythm and growth in Fraxinus excelsior and Prunus avium. Forest Genetics, 7 (3): 193-202.

Baliuckas V., Lagerström T., Eriksson G. 2001. Within-population variation in juvenile growth rhythm and growth in Quercus robur L. and Fagus sylvatica L. Forest Genetics, 8 (4): 259-269.

Danusevicius D. 2001. Integration of gene conservation and tree breeding? An example from Lithuania. Nachhaltige nutzung forstgenetichen ressourcen. Tagungsbericht zur 24. Internationalen tagung der arbeitsgemeinschaft für forstgenetik un pflanzenzüchtung. 14 - 16 Marz, 2000, Pirna, Deutchland, S. 78-85.

Danusevicius D., Gabrilavicius R. 2001. Variation in juvenile growth rhythm among Picea abies provenances from the Baltic states and adjacent regions. Scandinavian Journal of Forest Research, 16 (4): 305-317.

Danusevicius D., Lindgren D. 2001. Efficiency of selection based on phenotype, clone and progeny testing in long-term tree breeding. Silvae Genetica, 50: 19-26.

Danusevičius J. 2001. Sexual asymmetry in Scots pine seed orchards. Międzynarodna konferencja naukowo - szkoleniowa "Od badan do wdrozen w zakriesnie fizjologii i genetyki nasion drzew lesnych". Puszczykowo, Polska, p. 112-114.

Danusevicius J. 2001. Use of introduced provenances to increase genetic diversity in local Scots pine populations. Biologija, 1: 51-61.

Danusevičius J., Gabrilavičius R. 2001. Programm für forschung, erhaltung und nachhaltige nutzung forstgeneticher ressourcen in Litauen. Nachhaltige nutzung forstgenetichen ressourcen. Tagungsbericht zur 24. Internationalen tagung der arbeitsgemeinschaft für forstgenetik un pflanzenzüchtung. 14 - 16 Marz, 2000, Pirna, Deutchland, S. 69-77.

Gabrilavicius R. 2001. Genetic variation among populations of Norway spruce in Lithuania. Biologija, 1: 62-65.

Gabrilavičius R. 2001. Distribution of trees according to breeding categories and their flowering in seed stands of Scots pine. Międzynarodna konferencja naukowo - szkoleniowa "Od badan do wdrozen w zakriesnie fizjologii i genetyki nasion drzew lesnych". Puszczykowo, Polska, p. 112-114.

Petrokas R. 2001. Paprastųjų klevų kokybės rodiklių kintamumas. Miškininkystė [Forest Sciences], 1(49): 47-56 (in Lithuanian.).

 


2000

Abraitis R.. 2000. Common ash (Fraxinus excelsior L.) phenotypic variation in Western Lithuania. Miškininkystė [Forest Sciences] 3(27): 49-60.

Abraitis R.. 2000. Guobinių (Ulmaceae) medžių rūšių augimo ypatumai Lietuvoje. Mokslinės-gamybinės konferencijos, skirtos Lietuvos miškų instituto 50-ties metų jubiliejui pažymėti "Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse", straipsnių rinkinys, 2000 rugsėjo 29 d., Girionys, p. 23-26.

Baliuckas V. 2000. Eco-genetic variation of the Lithuanian Quercus robur populations and families and its consequences on gene conservation. Proceedings of the Meeting of Nordic Group of Forest Geneticists and Breeders, April 7-9, 2000, Kaunas, Lithuania. Baltic Forestry, 6(2): 78-80.

Baliuckas V., Pliūra A. 2000. Ąžuolo populiacijų pusiausibų šeimų požymių genetinė variacija ir populiacinė struktūra genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo kontekste.[Eco-genetic variation and population structure of oak populations and half-sib families in context of dynamic conservation of genetic resources]Miškininkystė [Forest Sciences], 3(47): 18-27. (in Lithuanian)

Danusevičius D. 2000. Performance of open-pollinated progeny of Norway spruce seed orchard clones originating from different populations. Integrating environmental values into Lithuanian forestry. Forestry discussion paper No 31. Copenhagen, Denmark. p. 59-68.

Danusevičius J. 2000. Pušies selekcija Lietuvoje: kilmių atranka, introdukcija, hibridizacija, selekcinė sėklininkystė. [Breeding of pines in Lithuania: selection of provenances, introduction, hybridisation, bred seed management]. Monografija [Monography]. Kaunas, Lututė, 352 p.(in Lithuanian).

Danusevičius J., Gabrilavičius R., Danusevičius D. 2000. Legislation on conservation on forest genetic resources in Lithuania.(Abstract). Proceedings of the Meeting of Nordic Group of Forest Geneticists and Breeders, April 7-9, 2000, Girionys-Kaunas, Lithuania, Baltic Forestry, 6 (2): 100.

Gabrilavičius R. 2000. Palikuonių paveldimųjų savybių, atrankos, ir adaptacijos įvertinimas. Mokslinės-gamybinės konferencijos, skirtos Lietuvos miškų instituto 50-ties metų jubiliejui pažymėti "Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse", straipsnių rinkinys, 2000 rugsėjo 29 d., Girionys, p.82-90.

Kundrotas V. 2000. Juodalksnio (Alnus glutinosa L.) populiacijų ygenetinės-ekologinės ypatybės ir selekcija. Miškininkystė [Forest Sciences], 4(48): 5-27.

Kundrotas V. 2000. Lietuvos juodalksnio populiacijų ypatumai ir selekcijos perspektyvos. Mokslinės-gamybinės konferencijos, skirtos Lietuvos miškų instituto 50-ties metų jubiliejui pažymėti "Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse", straipsnių rinkinys, 2000 rugsėjo 29 d., Girionys, p. 135-143.

Petrokas R. 2000. Erškėtinių šeimos miško medžių kintamumo bruožai. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. Sodininkystė ir daržininkystė [Horticulture], 19(4): 28-47.

Petrokas R., Danusevičius J. 2000. Variability of Malus in the Lithuanian forests. Proceedings of the Meeting of Nordic Group of Forest Geneticists and Breeders, April 7-9, 2000, Girionys-Kaunas, Lithuania. Baltic Forestry, 6(2): 85-89.

Pliura A., Kundrotas V., Suchockas V. 2000. Natural regeneration in narrow strip clear-cuts of Norway spruce (Picea abies L.) stands. Baltic Forestry, 6 (1): 59-67. PDF

Pliura A. 2000. Challenges of gene conservation and breeding of broad-leaved tree species in Lithuania. Proceedings of the Meeting of Nordic Group of Forest Geneticists and Breeders, April 7-9, 2000, Girionys-Kaunas, Lithuania, Baltic Forestry, 6 (2): 90-98. PDF

Pliura A. 2000. Lietuvos miško genetiniai ištekliai. Informacinė sistema internete [Lithuanian forest genetic resources. Information system on internet, 115 p. http://botanika.lt/bi/www/ForestgenEn.htm dabar http://www.forestgen.mi.lt (in English and Lithuanian).

Pliura A. 2000. Miško genetinių išteklių dinaminis išsaugojimas [Dynamic conservation of forest genetic resources] Mokslinės-gamybinės konferencijos, skirtos Lietuvos miškų instituto 50-ties metų jubiliejui pažymėti "Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse", straipsnių rinkinys, 2000 rugsėjo 29 d., Girionys, p.192-203.

 


1999

Baliuckas V., Ekberg I., Eriksson G., Norell L. 1999. Genetic variation among and within populations of four Swedish hardwoods species assessed in a nursery trial. Silvae Genetica 48, 1: 17-25.

Baliuckas V., Pliūra A. 1999. Development of dynamic multiple population breeding and conservation system of Quercus robur L. Proceedings of Nordic Baltic in situ Symposium. 8–14 June 1998, Vilnius, Botanica Lithuanica, Suppl.2: 171-173.

Danusevičius D.1999. Global climate change and gene conservation strategy in Norway spruce. Jaunųjų mokslininkų konferencijos “Miškai ir aplinkotyra trečiojo tūkstantmečio išvakarėse” pranešimai. Girionys - Kaunas, 1999 m. rugsėjo 23 d., [Proc. of the conference of young scientists "Forest and environmental sciences on the eve of the third millenium" Girionys - Kaunas, Lithuania, September 23, 1999], p. 17-24.

Danusevičius D., Jonsson A., Eriksson G., Karlsson B. 1999. Juvenile - mature genetic correlations after simulated frost desiccation in seedlings of Picea abies (L.) Karst. Baltic Forestry 5 (1): 19-27.

Danusevičius D., Jonsson A., Eriksson G. 1999. Variation among open-pollinated families of Picea abies (L.) Karst. in response to simulated frost desiccation treatment. Silvae Genetica,45 (3-4): 158-167.

Danusevičius J., Gabrilavičius R. V. 1999. Advantages and disadvantages of forest genetic resources conservation in situ . Botanica Lithuanica. Supl.2: 125-134.

Danusevičius J., Gabrilavičius R., Baliuckas V., Verbyla V. 1999. Lietuvos miško sėklinis rajonavimas: pušies, eglės ąžuolo. [Seed zones for forest trees in Lithuania: Scots pine, Norway spruce, English oak.] Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie LR Alpinkos ministerijos, Lietuvos miškų institutas, Kaunas, 42 p.

Kundrotas V. 1999. Juodalksnio (Alnus glutinosa L.) populiacijų genetinės-ekologinės ypatybės. Jaunųjų mokslininkų konferencijos “Miškai ir aplinkotyra trečiojo tūkstantmečio išvakarėse” pranešimai. Girionys - Kaunas, 1999 m. rugsėjo 23 d., [Proc. of the conference of young scientists "Forest and environmental sciences on the eve of the third millenium" Girionys - Kaunas, Lithuania, September 23, 1999], p. 32-39.

Petrokas R. 1999. Miškinės obels, paprastosios kriaušės, paprastosios vinkšnos ir paprastojo klevo fenotipinė įvairovė ir ekologiniai savitumai Sūduvos miškuose. Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (43): 30-48.

Petrokas R. 1999. Miškinės kriaušės kintamumas. Jaunųjų mokslininkų konferencijos “Miškai ir aplinkotyra trečiojo tūkstantmečio išvakarėse” pranešimai, Girionys, Kaunas, 1999 m. rugsėjo 23 d., p. 69-78.

Petrokas R. 1999. Miškinės obels (Malus sylvestris) augimo ypatumai ir unikalumas pietvakarių Lietuvos miškuose. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. Sodininkystė ir daržininkystė [Horticulture], 18 (4), p. 46-61.

Pliūra A. 1999. Eglės genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos [Guidelines on establishing, managing and use of in situ gene conservation areas (gene and seed reserves) of Norway spruce]. Rekomendacijos miškininkams. [Guidelines for foresters ]. LR Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamentas, Lietuvos miškų institutas, Girionys, p.7-23.

Pliūra A. 1999. Dynamic multiple population approarch in conservation of forest genetic resources. Proceedings of Nordic Baltic in situ Symposium. 8–14 June 1998, Vilnius, Botanica Lithuanica Suppl. 2: 105-124.

Pliūra A. 1999. European long-term gene conservation strategies: Ash (Fraxinus spp). Proceedings of the third EUFORGEN Noble Hardwoods meeting, July 13–16, Sagadi, Estonia, p. 8-20.

 


1998

Abraitis R., Eriksson G. 1998. Analysis of unreplicated Pinus sylvestris L. provenance trials. Baltic Forestry, 4 (2): 63-68.

Abraitis R. , Norell L., Eriksson G. 1998. Retrospective studies on nitrogen response of Pinus sylvestris L. Forest Genetics, 5 (1): 47-53.

Baliuckas V., Danusevičius J. 1998. The sexual asymmetry of Scots pine clones. Proceedings of the IUFRO S.02.18 symposium "Scots Pine Breeding and Genetics", September 13-17, 1994, Kaunas, Girionys, Lithuania, p. 117-122.

Baliuckas V., Danusevičius J. 1998. Genetic resources and conservation of Quercus robur L. in Lithuania. First EUFORGEN Meeting on Social Broadleaves, October 23-25, 1997, Bordeaux, France, p. 117-121.

Danusevičius D. 1998. Genotypes on poor sites may be under restimated when the plus tree selection standards are based on fertile sites. Proceedings of the IUFRO S.02.18 symposium "Scots Pine Breeding and Genetics", September 13-17, 1994, Kaunas, Girionys, Lithuania, p. 94-97.

Danusevičius D. and Persson B. 1998. Phenology of natural Swedish populations of Picea abies as compared with introduced seed sources. Forest genetics 5(4): 211-220.

Danusevičius J. 1998. Genotypc and phenotypic variation in proportions of early - and latewood of Scots pine. Proceedings of the IUFRO S.02.18 symposium "Scots Pine Breeding and Genetics", September 13-17, 1994, Kaunas, Girionys, Lithuania, p. 122-129.

Danusevičius J. 1998. Lietuvos miško sėklinis rajonavimas [Delimitation of forest tree breeding zones in Lithuania]. Mūsų girios [Our Forests], 9: 6-7.

Danusevičius J. 1998. Augalų genetinių išteklių išsaugojimo plėtra [Development of conservation of plants genetic resources]. Mūsų girios[Our Forests], 9: 8.

Danusevičius J., Gabrilavičius R. 1998. Trends and methods of Scots pine (Pinus sylvestris L.) genetic improvement in Lithuania. Proceedings of the IUFRO S.02.18 symposium "Scots Pine Breeding and Genetics", September 13-17, 1994, Kaunas, Girionys, Lithuania, p. 173-179.

Danusevičius J., Kanapickaitė A., Žvinys S. 1998. Modifications of Scots pine plus tree polygenic traits under new site conditions. Biologija, 1: 23-27.

Gabrilavičius R. 1998. Scots pine genetic studies by identification of izoenzymes. Biologija, 1: 28-31.

Gabrilavičius R. 1998. Miško genetinių išteklių išsaugojimas ir naudojimas [Conservation and use of forest genetic resources]. Žemės ūkio mokslai, 3: 56-60.

Malinauskas A. 1998. Pradinio tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo įtaka maumedžio želdinių augimui ir stiebų kokybei [Effect of initial density and distribution of planting places on the growth and stem quality of larch plantations]. Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (41): 34-43.

Pliūra A. 1998. Transformation of conventional static forest tree gene conservation into dynamic multiple population breeding and conservation system. Proceedings of the international symposium "In situ Conservation of Plant Genetic Diversity", September 4-8, 1996, Antalya, Turkey, p. 295-300.

Pliūra A., Gabrilavičius R. 1998. Ecological plasticity of Lithuanian Scots pine populations. Proceedings of the IUFRO S.02.18 symposium "Scots Pine Breeding and Genetics", September 13-17, 1994, Kaunas, Girionys, Lithuania, p. 54-62.

Plačiakis R. 1998. First-step selection of Ponderosa pine (Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.) provenances. Biologija, 1: 64-67.

 


1997

Abraitis R. 1997. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) Rytų Europos populiacijų palikuonių perkėlimo įtaka jų augimui. [Transfer effect of progeny of Scots pine (Pinus sylvestris L.) East European populations on their growth]. Lietuvos mokslas. Lietuvos miškininkystė [Lithuanian Science. Lithuanian Forestry], 5 (13-14): 197-202.

Baliuckas V., Danusevičius J., Gabrilavičius R. 1997. Fenotipinė ąžuolų struktūra [Phenotypic structure of oak stands] Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos [Lithuanian oak forests: problems of prezervation and rehabilitation]. Kaunas, p.111-127.

Baliuckas V., Danusevičius D. 1997. Ädellövskog I Litauen. Ekbladet. Medlemsskrift för Ekfrämjandet. Nr.12, p. 6-10.

Danusevičius J., Gabrilavičius R. 1997. Genetinių išteklių atranka, išsaugojimas ir naudojimas [Selection, preservation and use of genetic resources]. Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos [Lithuanian oak forests: problems of prezervation and rehabilitation]. Kaunas, p. 127-133.

Gradeckas A. 1997. Dirbtinis ąžuolynų želdinimas [Artificial regeneration of oak stands]. Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos [Lithuanian oak forests: problems of prezervation and rehabilitation]. Kaunas, p. 149-162.

Gradeckas A., Karazija S. 1997. Ąžuolynai istoriniais laikais [Oak stands in respect of historic time]. Lietuvos ąžuolynai. Išsaugojimo ir atkūrimo problemos [Lithuanian oak forests: problems of prezervation and rehabilitation]. Kaunas, p. 17-18.

Gradeckas A. 1997. Selection of willow clones for energy forest on exploited peatlands, utilising wastewater sludge. Baltic Forestry, 3 (1): 24-32.

Malinauskas A. 1997. Pradinio tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo įtaka pušies želdinių augimui ir vystymuisi [Influence of initial spacing and planting desing to Scots pine plantations growth and development]. Lietuvos mokslas. Lietuvos miškininkystė [Lithuanian Science. Lithuanian Forestry] 5 (13-14): 213-221.

Malinauskas A., Suchockas V. 1997. Medžių atrankos intensyvumas maumedžio želdiniuose [Intensity of trees selection in larch plantations]. Miškininkystė [Forest Sciences], 2 (40): 74-79.

Pliura A. 1997. Geographical patterns of Scots pine variation and its consequences on dynamic gene conservation in Lithuania. Proceedings of Nordic Group Meeting “Conservation of forest genetic resources”, June 3 - 7, 1996, Estonia Metsanduslikud Uurimused XXVIII, p. 69-81.

Pliūra A., Eriksson G. 1997. Sustainable gene conservation of Pinus sylvestris in Lithuania. Baltic Forestry, 3 (1): 2-9. PDF

Pliūra A., Gabrilavičius R. 1997. Lietuvos pušies populiacijų palikuonių augimo ekogenetiniai dėsningumai. [Eco-genetic peculiarities of progenies from Lithuanian Scots pine populations]. Lietuvos mokslas. Lietuvos miškininkystė [Lithuanian Science. Lithuanian Forestry], 5 (13-14): 176-194.

Pliūra A., Plačiakis R., Baliuckas V., Kundrotas V., Danusevičius J., Gabrilavičius R., Statkus V. 1997. Forest genetic resources. In: Catalogue of Lithuanian plant genetic resources. Dotnuva-Akademija, p.223-276.

 


1996

Abraitis R., Eriksson G. 1996. Pinus sylvestris L. East European populations: growth and behaviour in one Lithuanian field trial. Baltic Forestry, 2 (2): 28-35.

Baliuckas V., Danusevičius J., Gabrilavičius R. 1996. Genetic resources of Noble Hardwoods ant their conservation in Lithuania, with special emphasis on Fraxinus excelsior L. And Quercus robur L. Noble Hardwoods network Report of the first meeting 24-27 March 1996, Escherode, Germany, p. 125-132.

Gabrilavičius R., Danusevičius J. 1996. Genetic resouces of conifers and their conservation in Lithuania. Baltic Forestry, 2 (1): 15-21.

Gabrilavičius R. 1996. Naudingojo produktyvumo indekso taikymas paprastosios pušies selekcijoje [Application of Harvest index in breeding of Scots pine]. Žemės Ūkio mokslai [Agricultural Sciences], 1: 98-102.

 


1995

Danusevičius J., Gabrilavičius R. 1995. Norway spruce (Picea abies) genetic resources and their conservation in Lithuania. Picea abies Network. Report of the first meeting 16-18 March 1995 Tatra National Park, Stara Lesna, Slovakia, p. 20-26.

Gabrilavičius R. 1995. Genetic structure of Scots pine clones. Biology. Vilnius "Academia" (spaudoje).

Gabrilavičius R. 1995. Paprastosios pušies populiacijų kintamumas ir evoliuciniai procesai, [Variation of Scots pine populations and evolution processes]. Miškininkystė [Forest Sciences] 35: 6-18.

Pliūra A. 1995. Lietuvos pušies populiacijų palikuonių produktyvumo komponentų genetinė variacija ir ekologinis plastiškumas [Genetic variation and ecological plasticity of productivity components of progenies from Lithuanian Scots pine populations ], Miškininkystė [Forest Sciences], 35: 24-54.

 


1994

Baliuckas V., Česnavičius K., Danusevičius D., Danusevičius J.,Gabrilavičius R., Pliūra A., Ramanauskas V. 1994. Miško genetika ir selekcija Lietuvoje. [Forest genetics and breeding in Lithuania]. Girionys, 34 p.

Danusevičius D. 1995. Phenology and performance of north-eastern continental Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenances. Current advances in artificial forest regeneration. Agricultural University of Estonia (Thesis), p. 14-15.

Danusevičius J., Česnavičius K. 1994. Height increment and steam quality of P.contorta x P.banksiana hybrids. Proceedings of the Congress of Lithuanian Genetics and Breeder Society. Biologija, 2, 28 p.

Danusevičius J., Ramanauskas V. 1994. Pušies selekcija ir sėklininkystė [cots pine breeding and seed farming]. Kn.: Pušynų augimas. Vilnius, p: 7-15.

Gabrilavičius R. 1994. Genotypic structure of Scots pine populations. Proceedings of the Congress of Lithuanian Genetics and Breeders Society. Biologija, 2, p: 29-30.

Pliūra A. 1994. Genetic parameters and expected genetic gains in productivity and steam quality at a diallel crossing of Poplars. Proceedings of the Congress of Lithuanian Geneticists and Breeders Society. Biologija, 2, 37 p.

Pliūra A., Gabrilavičius R. 1994. Adaptability and phenotypic stability of Lithuanian Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances. Proceedings of the Congress of Lithuanian Geneticists and Breeders Society. Biologija, Vilnius, Nr. 2, p: 37-38.

 


webmaster: genetsk@mi.lt