Atgal   Valstybinis miško genetinių išteklių sąvadas (registras)

Valstybinis miško genetinių išteklių sąvadą (registrą) sudaro įvairaus pobūdžio genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo, selekcijos ir sėklininkystės objektų sąrašai ir suvestinės, reikalingi Lietuvos miško genetinių išteklių būklei ir naudojimui analizuoti, veiklai planuoti ir koordinuoti. Registras automatiškai formuojamas iš Miško genetinių išteklių duomenų bazėje esančių duomenų kiekvienų metų sausio 1-ai dienai. Registrą veda Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras. Registrą sudaro šie sąrašai ir suvestinės:

  Dokumento pavadinimas Pateikiamos informacijos pobūdis
1 Genetinių išteklių objektų suvestinis žiniaraštis 2003 m. Skirtingo tipo objektų kiekis ir plotas pagal medžių rūšis
2.1 Genetinių išteklių objektų suvestinis žiniaraštis pagal miško sėklinius rajonus Skirtingo tipo objektų kiekio ir ploto suvestinės pagal medžių rūšis ir miško sėklinius rajonus
2.2 Genetinių išteklių objektų suvestinis žiniaraštis pagal miško urėdijas Sirtingo tipo objektų kiekio ir ploto suvestinė pagal medžių rūšis ir miško urėdijas
3.1 Genetinių išteklių objektų žiniaraštis pagal miško sėklinius rajonus Skirtingo tipo objektų sąrašas, pagrindiniai paso duomenys ir objektų kiekio ir ploto suvestinė pagal medžių rūšis ir miško sėklinius rajonus
3.2 Genetinių išteklių objektų žiniaraštis pagal miškų urėdijas Skirtingo tipo objektų sąrašas, pagrindiniai paso duomenys ir objektų kiekio ir ploto suvestinė pagal medžių rūšis ir miškų urėdijas
4.1 Genetinių draustinių žiniaraštis 2009 m. Genetinių draustinių sąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvieno draustinio paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
4.2 Sėklinių draustinių žiniaraštis 2009 m. Sėklinių medynų sąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvieno draustinio paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
4.3 Rinktinių medžių suvestinis žiniaraštis Rinktinių (pliusinių) medžių sąrašas pagal medžių rūšisir miškų urėdijas 2009 m.
4.4 Sėklinių plantacijų žiniaraštis 2009 m. Sėklinių plantacijų sąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvienos plantacijos paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
4.5 Klonų rinkinių žiniaraštis 2009 m. Klonų rinkinių sąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvieno klonų rinkinio paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
4.6 Palikuonių bandomųjų želdinių žiniaraštis 2009 m. Palikuonių bandomųjų želdinių sąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvienų želdinių paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
4.7 Pirmos selekcinės grupės medynų žiniaraštis Pirmos selekcinės grupės medynų ąrašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai kiekvieno medyno paso duomenys ir kiekio bei plotų suvestinė pagal medžių rūšis
5 Genų banko kolekcijų žiniaraštis Genų banke saugomų sėklų, žiedadulkių ar audinių kultūrų pavyzdžių sašas pagal medžių rūšis, pagrindiniai paso duomenys ir kiekio suvestinė pagal medžių rūšis
. . .
6 Lietuvos miško sėklinės bazės nacionalinis sąrašas 2009 m. ES registruotų sėklinių objektų, kuriuose galima rinkti sėklas - genetinių draustinių, sėklinių medynų ir sėklinių plantacijų sąrašas

*
Pagrindiniai miško genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos ir sėklininkystės objektų tipai:

Genetinis draustinis - tai aprobuota, genetiniu-selekciniu požiūriu vertinga, ne mažesnio kaip 3 ha ploto medynų grupė ar medynas, reprezentuojantis toje vietovėje augančias puliacijas ir skirtas genetiniams ištekliams išsaugoti in situ.

Sėklinis medynas - tai produktyvus ir geros kokybės (I selekcinės grupės) medynas, skirtas selekcinėms geros kokybės sėkloms gauti.

Rinktinis (pliusinis medis) - tai atrinktas selekciniu požiūriu vertingas medis, produktyvumu ir kokybe žymiai geresnis nei augantys tomis pat augavietės sąlygomis to paties amžiaus I selekcinės grupės medyno vidutiniai medžiai.

Klonų kolekcija - tai specialūs tinkamai suplanuoti želdiniai, įveisti skiepyta sodinamąja medžiaga, kur kiekvienas klonas yra atstovaujamas keletos individų (rametų), ir yra skirti selekciniu-genetiniu požiūriu vertingų medžų (pvz. pliusinių medžių) genetiniams ištekliams išsaugoti ex situ sąlygomis (ne savo kilmės vietoje)

Miško sėklinė plantacija - tai specialūs tinkamai suplanuoti želdiniai, įveisti skiepyta arba sėklinės kilmės sodinamąja medžiaga nuo selekciškai vertingų medžių, izoliuoti nuo aplinkinių tos rūšies medynų, įveisti ir tvarkomi dažnam, gausiam ir lengvai surenkamam selekcinių (genetiškai pagerintų) sėklų derliui gauti.

Palikuonių bandomieji želdiniai - tai specialūs tinkamai suplanuoti ir įveisti dviejose ar keliose vietose lauko eksperimentiniai želdiniai, skirti įvertinti ir palyginti iš skirtingose rūšies arealo dalyse augančių populiacijų palikuonių ar šeimų augimą ir kitas savybes, bei gauti įvairaus pobūdžio eko-genetinę informaciją.

Genų bankas - tai specialiai įrengtos patalpos ar įrenginiai, kur genetiniai ištekliai saugomi sėklų, žiedadulkių arba audinių kultūrų pavidalu.

In situ genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo subpopuliacija - tai medynų grupė, medynas arba dalis medyno, kur vykdoma tinkama veikla tikslu išsaugoti tikslinės rūšies genetinius išteklius natūralioje populiacijoje arba vietoje, kurioje ši populiacija anksčiau augo ir/ar išsivystė savo skiriamuosius bruožus.

Ex situ genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo subpopuliacija - tai medynas, skirtas genetiniams ištekliams išsaugoti ne savo kilmės vietoje, sukurtas naudojant reprodukcinę medžiagą, atsitiktiniu būdu surinktą saugotiname genetiniame objekte.

P.s. Šių objektų apibrėžimai paruošti Lietuvos miško sėklinikystės nuostatuose pateiktų sąvokų apibrėžimų pagrindu, pakoregavus pagal tarptautinės OECD miško reprodukcinės medžiagos sertifikavimo schemos, G.Eriksson, D.Lingren ir E.B Snyder miško genetikos ir selekcijos paaiškinamuosiuose žodynuose pateiktus terminų apibrėžimus.

 

Atgal