Magistratūros studijos: "Miško ekologinė-evoliucinė genetika", "Ekologinė-evoliucinė genetika", "Miško ekosistemų dinaminis tvarumas" bei "Taikomoji genetika ir biotechnologija miškininkystėje"
Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas
Prof. dr.habil. Alfas Pliūra

Atsiskaitymo tvarka

Tarpinio atsiskaitymo dekanato nuskirtu laiku įvertinimas susidės iš lankomumo-aktyvumo vertinimo ir vieno iš šių trijų tarpinio atsiskaitymo būdų:

  1. Pratybų prezentacija - Kiekvienas studentas savarankiškai atliks dėstytojo nurodyto vieno aktualaus mokslinio straipsnio (anglų kalba), išspausdinto tarptautiniame ISI WOS mokslo žurnale, analizę ir pagal tai parengs ir pratybų metu pristatys auditorijoje 20-30 min. trukmės MS PowerPoint prezentaciją (Lietuvių kalba), po to 30 min atsakinės į studentų ir dėstytojų klausimus bei dalyvaus diskusijoje

  2. Esė - pagal iš anksto internete dėstytojo pateiktas esių temas reikės parašyti pasirinktos temos 3-5 psl. apimties esę, kurioje, remiantis studijų metu dėstytojo pateikta medžiaga ir savarankiškų studijų medžiaga, būtų įdomiai, kūrybiškai ir pagrįstai aptarta nagrinėjamos problemos svarba, esės tikslas, hipotezė(ės), pateikiami detalūs argumentai pagrindžiantys bei prieštaraujantys hipotezei(ėms), padaromos išvados bei pateikiamas naudotų literatūros šaltinių sąrašas. Seminaro metu kiekvienas studentas viešai pristatys savo esę, išdėstydamas esminius jos .

  3. Testas- dėstytojo parengtame išsamiame testo klausimyne, susidedančiame iš 25 klausimų, pažymimi teisingi atsakymai į pateiktus klausimus bei į paliktus laukelius įrašomi teisingi atsakymai (atviri klausimai)

Egzaminas bus arba išplėstinis testas arba raštiškas-žodinis (ištraukus bilietą su 3 klausimais bus leidžiama 30-40 min. pasiruošti raštu ir po to išsamiai papasakoti dėstytojui dalyko esmę su atitinkamais pavyzdžiais.)

Galutinis studijų pažymys susidės iš lankomumo-aktyvumo (0,1), tarpinio atsiskaitymo (0,3) ir egzamino (0,6) įvertinimų.

Egzamino metu dalies studentų, dėl kurių galutinio įvertinimo pažymio bus abejojama, dėstytojas paprašys detaliai paaiškinti vykstančius genetinius procesus ar dėsningumus, pavaizduotus 2-3-se dėstytojo parengtose schemose (iš paskaitose ir internete dėstytojo pateiktų ppt prezentacijų bei Lietuvos genetinių išteklių internetinių puslapių)

 

Lietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

Atgal